Showing 1 - 20 results of 73 for search 'Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju,', query time: 0.09s Refine Results
 1. 1

  Zhe xue yu si xiang /
  哲學與思想 /
  by Wang, Xiaobo, 1943-

  Published 1988
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 2. 2

  Xian xiang quan shi xue yu Zhong xi xiong hun guan /
  現象詮釋學與中西雄渾觀 /
  by Wang, Jianyuan

  Published 1988
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 3. 3

  Zhongguo wen xue zong heng lun /
  中國文學縱橫論 /
  by Huang, Weiliang

  Published 1988
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 4. 4

  Jie jing yu lei bi : Zhongguo wen xue yan jiu de xian dai hua /
  借鏡與類比 : 中國文學硏究的現代化 /
  by He, Guanji

  Published 1989
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 5. 5

  Jie gou zhu yi yu Zhongguo wen xue /
  結構主義與中國文學 /
  by Zhou, Yingxiong, 1939-

  Published 1983
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 6. 6

  Bi jiao shi xue : li lun jia gou di tan tao /
  比較詩學 : 理論架構的探討 /
  by Yip, Wai-lim

  Published 1983
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 7. 7

  Zhu ti xue yan jiu lun wen ji /
  主題學硏究論文集 /

  Published 1983
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 8. 8

  Dang dai Taiwan zuo jia lun /
  當代台灣作家論 /
  by He, Xin

  Published 1983
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 9. 9

  Ren xing, ji hao yu wen ming /
  人性。記號與文明 /
  by He, Xiuhuang, 1938-

  Published 1992
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao san min shu …”
  Book
 10. 10

  Niu Li dang zheng yu Tang dai wen xue /
  牛李黨爭與唐代文學 /
  by Fu, Xiren, 1938-

  Published 1984
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 11. 11

  Si-kong Tu xin lun /
  司空圖新論 /
  by Wong, Yoon-wah

  Published 1989
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 12. 12

  Meiguo she hui yu Meiguo Hua qiao /
  美國社會與美國華僑 /
  by Cai, Wenhui

  Published 1989
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 13. 13

  Wen xue yin yuan /
  文學因緣 /
  by Zheng, Shusen

  Published 1987
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 14. 14

  Fo xue yan jiu zhi nan /
  佛學研究指南 /

  Published 1986
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 15. 15

  Wei Jin Nan Bei chao shi qi di dao jiao /
  魏晉南北朝時期的道敎 /
  by Tang, Yijie

  Published 1988
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 16. 16

  Shi xue xi lun /
  詩學析論 /
  by Zhang, Chunrong, 1954-

  Published 1987
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 17. 17

  Hong lou meng yu Zhonghua wen hua /
  紅樓夢與中華文化 /
  by Zhou, Ruchang, 1918-2012

  Published 1989
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 18. 18

  Taiwan shi yu Taiwan ren /
  臺灣史與臺灣人 /
  by Wang, Xiaobo

  Published 1988
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 19. 19

  Ji hao shi xue /
  記號詩學 /
  by Gu, Tianhong

  Published 1984
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
 20. 20

  Zhong Mei wen xue yin yuan /
  中美文學因緣 /
  by Zheng, Shusen

  Published 1985
  “…Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu …”
  Book
Search Tools: RSS Feed Save Search