Showing 1 - 20 results of 1,008 for search 'Beijing da xue chu ban she,', query time: 0.08s Refine Results
 1. 1

  Shi da fu zheng zhi yan sheng shi gao /
  士大夫政治演生史稿 /
  by Yan, Buke

  Published 1996
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 2. 2

  Dang dai xi fang yi shu wen hua xue /
  当代西方艺朮文化学 /

  Published 1988
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 3. 3

  Ben wen ren lei xue /
  本文人类学 /
  by Tatlow, Antony

  Published 1996
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 4. 4

  Jing shen de jia yuan : dang dai da xue qi shi lu /
  精神的家园 : 当代大学启示录 /

  Published 1998
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 5. 5

  Ru xue shi lun ji wai wu pian = Ten commentaries on Confucianism /
  儒学十论及外五篇 = Ten commentaries on Confucianism /
  by Tang, Yijie

  Published 2009
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 6. 6

  Minguo da xue Zhong wen xue ke jiang yi yan jiu = Research on course handouts of Chinese literature in the period of the republic of China /
  民国大学中文学科讲义研究 = Research on course handouts of Chinese literature in the period of the republic of China /
  by Jin, Xin

  Published 2016
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 7. 7

  Wen hua zhi du he Han yu shi = Wenhua zhidu he Hanyu shi /
  文化制度和汉语史 = Wenhua zhidu he Hanyu shi /
  by Hirata, Shōji, 1955-

  Published 2016
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 8. 8

  Zhongguo yi shu pi ping mo shi chu tan = Preliminary study on the criticism patterns of Chinese art /
  中国艺术批评模式初探 = Preliminary study on the criticism patterns of Chinese art /
  by Pu, Zhenyuan, 1938-

  Published 2016
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 9. 9

  Chu ji han yu kou yu /
  初級汉语口语 /

  Published 1997
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Full Text (via Internet Archive)
  eBook
 10. 10

  Hu Shi yu Weiliansi : shen qing wu shi nian /
  胡适与韦莲司 : 深情五十年 /
  by Zhou, Zhiping, 1947-

  Published 1998
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 11. 11

  Dao jia mei xue yu xi fang wen hua /
  道家美学与西方文化 /
  by Yip, Wai-lim

  Published 2002
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 12. 12

  Luo Rongqu yu xian dai hua yan jiu : Luo Rongqu jiao shou ji nian wen ji /
  罗荣渠与现代化研究 : 罗荣渠教授纪念文集 /

  Published 1997
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 13. 13

  Xie Yibing wen ji /
  谢义炳文集 /
  by Xie, Yibing

  Published 1997
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 14. 14

  Shi shi yu chuan qi : Qing mo Min chu xiao shuo nei wai de nü xue sheng /
  史事与传奇 : 清末民初小说内外的女学生 /
  by Huang, Xiangjin

  Published 2016
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 15. 15

  Jia ren fu zi : you ren lun tan fang Ming Qing zhi ji shi da fu de sheng huo shi jie = Family and filiation : the literati-officials in human relationship during the Ming-Qing tran...
  家人父子 : 由人伦探访明清之际士大夫的生活世界 = Family and filiation : the literati-officials in human relationship during the Ming-Qing transition /
  by Zhao, Yuan, 1945-

  Published 2015
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 16. 16

  Jia xiang 1996-2008 : Jia Zhangke dian ying shou ji /
  贾想1996-2008 : 贾樟柯电影手记 /
  by Jia, Zhangke, 1970-

  Published 2009
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Full Text (via Internet Archive)
  eBook
 17. 17

  Ming xing he ta de shi dai : Minguo dian ying shi xin tan /
  明星和他的时代 : 民国电影史新探 /
  by Yan, Kailei

  Published 2010
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 18. 18

  Wan Qing wen ren fu nü guan : zeng ding ben /
  晚清文人妇女观 : 增订本 /
  by Xia, Xiaohong

  Published 2016
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 19. 19

  Eluosi wen xue zhong di nü xing /
  俄罗斯文学中的女性 /
  by Xu, Zhifang

  Published 1995
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
 20. 20

  Zhongguo wen xue shi gang.
  中国文学史纲.
  by Li, Xiusheng, 1933-

  Published 2016
  “…Beijing da xue chu ban she,…”
  Book
Search Tools: RSS Feed Save Search