Showing 1 - 14 results of 14 for search 'Zheng, Shusen', query time: 0.06s Refine Results
 1. 1

  Wen xue li lun yu bi jiao wen xue /
  文學理論與比較文學 /
  by Zheng, Shusen

  Published 1982
  Book
 2. 2

  Wen xue yin yuan /
  文學因緣 /
  by Zheng, Shusen

  Published 1987
  Book
 3. 3

  Zhong Mei wen xue yin yuan /
  中美文學因緣 /
  by Zheng, Shusen

  Published 1985
  Book
 4. 4

  Wen hua pi ping yu Hua yu dian ying = Wenhua piping & Huayu dianying /
  文化批评与华语电影 = Wenhua piping & Huayu dianying /

  Published 2003
  Other Authors: “…Zheng, Shusen…”
  Book
 5. 5

  Ku qi de chuang hu /
  哭泣的窗戶 /

  Published 1990
  Other Authors: “…Zheng, Shusen…”
  Book
 6. 6

  Zhang Ailing di shi jie /
  張愛玲的世界 /

  Published 1989
  Other Authors: “…Zheng, Shusen…”
  Book
 7. 7

  Xian dai Zhongguo xiao shuo xuan /
  現代中國小說選 /

  Published 1989
  Other Authors: “…Zheng, Shusen…”
  Book
 8. 8

  Ba yue jiao yang /
  八月驕陽 /

  Published 1988
  Other Authors: “…Zheng, Shusen…”
  Book
 9. 9

  Xian xiang xue yu wen xue pi ping /
  現象學與文學批評 /

  Published 1984
  Other Authors: “…Zheng, Shusen…”
  Book
 10. 10

  Xian dai Zhongguo shi xuan /
  現代中國詩選 /

  Published 1989
  Other Authors:
  Book
 11. 11

  Lun xian shi qi Xianggang wen xue zi liao xuan (yi jiu si yi zhi yi jiu si wu nian) /
  淪陷時期香港文學資料選 (一九四一至一九四五年) /

  Published 2017
  Other Authors:
  Book
 12. 12

  Handbook of contemporary China /

  Published 2012
  Other Authors: “…Zheng, Shusen…”
  Full Text (via ProQuest)
  eBook
 13. 13

  China and the West : comparative literature studies /

  Published 1980
  Other Authors:
  Book
 14. 14

  Zhong xi bi jiao wen xue lun ji /
  中西比較文學論集 /

  Published 1980
  Other Authors: “…Zheng, Shusen…”
  Book
Search Tools: RSS Feed