Call Number (LC) Title Results
PN6790.C4 M564 2023 Minguo lian huan tu hua zong mu / 1
PN6790.C4 W66 2002 Hong Kong comics : a history of manhua / 1
PN6790.C4 Z43 2002 Lian huan hua shou cang / 1
PN6790.C42 C413 The people's comic book : Red women's detachment, Hot on the trail and other Chinese comics / 1
PN6790.C42 L46 2007 Ming jia lao ban lian huan hua. 1
PN6790.C42 L49 Lian huan hua bao = Lianhuanhua bao. 1
PN6790.C42 R46 2012 Ren min mei shu chu ban she lao ban xiao ren shu 100 zhong / 1
PN6790.C42 Z46 1983 Zhong xue gu wen lian huan hua. 1
PN6790.C42 Z47 2009 Zhongguo xi qu : shou cang ben / 1
PN6790.C43 C352833 2020 Cai gen tan /
Da xue zhong yong /
2
PN6790.C43 C352834 2020 Chan shuo / 1
PN6790.C43 C352843 2020 Han Feizi / 1
PN6790.C43 C352852 2019 Laozi / 1
PN6790.C43 C352853 2020 Liao zhai zhi yi / 1
PN6790.C43 C352854 2019 Liezi / 1
PN6790.C43 C352856 2020 Liu chao guai tan / 1
PN6790.C43 C352858 2019 Lun yu / 1
PN6790.C43 C352866 2019 Mengzi / 1
PN6790.C43 C352874 2019 Shi ji / 1
PN6790.C43 C352875 2019 Shi shuo xin yu / 1