Call Number (LC) Title Results
PL2274 The variation theory of comparative literature / 1
PL2274 .C43 1985 Zhong Mei wen xue yin yuan / 1
PL2274 .C453 1998 China in a polycentric world : essays in Chinese comparative literature / 1
PL2274 .C46 1988 Zhong xi bi jiao wen xue jiao cheng / 1
PL2274 .C47 1980 Zhong xi bi jiao wen xue lun ji / 1
PL2274 .C54 China and the West : comparative literature studies / 1
PL2274 .C76 2022 Cross-cultural encounters in modern and premodern China : global networks, mediation, and intertextuality / 1
PL2274 .E69 2007 Two-way mirrors : cross-cultural studies in glocalization / 1
PL2274 .F464 2009 Zou xiang quan qiu hua : lun xi fang xian dai wen lun zai dang dai Zhongguo wen xue li lun jie de zhuan bo yu ying xiang / 1
PL2274 .G82 2021 Fusion of critical horizons in Chinese and Western language, poetics, aesthetics / 1
PL2274 .G86 1999 Zhong xi wen hua peng zhuang yu jin dai wen xue = Chinese and western cultural interaction and modern literature / 1
PL2274 .H75 1990 Xi fang wen yi si chao yu er shi shi ji Zhongguo wen xue / 1
PL2274 .T699 2018 Tensions in world literature : between the local and the universal / 1
PL2274 .T7 1995 Duo zhong shi jiao : Wen hua ji wen xue bi jiao yan jiu lun wen ji / 1
PL2274 .W685 1978 Zhong xi wen xue guan xi yan jiu / 1
PL2274 .Y36 1996 To perceive and to represent : a comparative study of Chinese and English poetics of nature imagery / 1
PL2274 .Y57 1988 Li shi, chuan shi yu mei xue / 1
PL2274 .Z486 2008 Duo yuan wen hua hu dong zhong de wen xue dui hua : Zhongguo bi jiao wen xue xue hui di jiu jie nian hui ji guo ji xue shu yan tao hui = Literary dialogues in the context of multicultural interactions / 1
PL2274 .Z56 2011 Placing the modern Chinese vernacular in transnational literature / 1
PL2274 .Z56 2011eb Placing the modern Chinese vernacular in transnational literature 1