Call Number (LC) Title Results
PL2272.5 .T63 2021 Tobira o akeru Chūgoku bungaku : Nihon bunka no tenbōdai / 1
PL2272.5 .W248 1991 Wang Jisi xue shu lun zhu zi xuan ji. 1
PL2272.5 .W46 2008 Wen Yiduo jiang wen xue = Wenyiduo jiang wenxue / 1
PL2272.5 .W834 2000 Chang tan yi shu : Wu Xiaoru [xue] shu sui bi zi xuan ji / 1
PL2272.5 .Y688 2017 Zhongguo xu shi li lun yu shi ji pi ping / 1
PL2272.5 .Y8243 1989 You Guo'en xue shu lun wen ji / 1
PL2272.5 .Y84 1992 Yu Pingbo xue shu lun zhu zi xuan ji. 1
PL2272.5 .Z36 2017 Zao qi wen ben de sheng cheng yu chuan bo : Zhou Qin Han Tang du shu hui wen hui. 1
PL2272.5 .Z44 2003 Gu dian wen xian lun cong / 1
PL2272.5 .Z443 1983 Xidi shu hua / 1
PL2272.5 .Z447 2008 Zhongguo gu wen xian xue wen xuan / 1
PL2272.5 .Z4518 2001 Zhongguo wen xue gu jin yan bian yan jiu lun ji / 1
PL2272.5 .Z454 2002 Zhongguo wen xue ping dian yan jiu lun ji / 1
PL2272.5 .Z535 2003 Gu dian wen xian lun cong / 1
PL2272.5 .Z54667 2002 Zhongguo wen xue ping dian yan jiu lun ji / 1
PL2272.5 .Z87 2007 Zurück zur Freude : Studien zur chinesischen Literatur und Lebenswelt und ihrer Rezeption in Ost und West : Festschrift für Wolfgang Kubin / 1
PL2273 The Birth of twentieth-century Chinese literature revolutions in language, history, and culture /
Non-Han literature along the Silk Road
Literature journals in the war of resistance against Japanese aggression in China (1931-1938)
3
PL2273 .A65 1943 Shina bungaku shishōshi / 1
PL2273 .C45 1992 Zhongguo wen xue yu zong jiao / 1
PL2273 .C58 1992 Zhongguo wen xue shi liao xue / 1