Call Number (LC) Title Results
PL2273 .A65 1943 Shina bungaku shishōshi / 1
PL2273 .C45 1992 Zhongguo wen xue yu zong jiao / 1
PL2273 .C58 1992 Zhongguo wen xue shi liao xue / 1
PL2273 .G66 2012 Uneven modernity : literature, film, and intellectual discourse in postsocialist China / 1
PL2273 .L68 1989 Between fact and fiction : essays on post-Mao Chinese literature & society / 1
PL2273 .L8 2008 Qian gong ye wen ming yu Zhongguo wen xue = Qian gongye wenming yu Zhongguo wenxue / 1
PL2273 .S66 2015 Song Yuan wen xue yu zong jiao / 1
PL2273 .T79 2020 The city of Ye in the Chinese literary landscape / 1
PL2273 .Z436 2009 Zhongguo nan bei wen hua de fan cha : Han Yu yu Ouyang Xiu de wen hua tou shi / 1
PL2273 .Z4365 2014eb Contemporary Chinese print media : cultivating middle class taste / 2
PL2274 The variation theory of comparative literature / 1
PL2274 .C43 1985 Zhong Mei wen xue yin yuan / 1
PL2274 .C453 1998 China in a polycentric world : essays in Chinese comparative literature / 1
PL2274 .C46 1988 Zhong xi bi jiao wen xue jiao cheng / 1
PL2274 .C47 1980 Zhong xi bi jiao wen xue lun ji / 1
PL2274 .C54 China and the West : comparative literature studies / 1
PL2274 .C76 2022 Cross-cultural encounters in modern and premodern China : global networks, mediation, and intertextuality / 1
PL2274 .E69 2007 Two-way mirrors : cross-cultural studies in glocalization / 1
PL2274 .F464 2009 Zou xiang quan qiu hua : lun xi fang xian dai wen lun zai dang dai Zhongguo wen xue li lun jie de zhuan bo yu ying xiang / 1
PL2274 .G82 2021 Fusion of critical horizons in Chinese and Western language, poetics, aesthetics / 1