Call Number (LC) Title Results
PL1113.W3528 A527 2011 Ai shang Zhongguo = Fallen in love with China / 1
PL1113.W3528 B455 2009 Beijing huan ying ni = Beijing welcomes you / 1
PL1113.W3528 H362 2009 Hao yi duo mo li hua = What a beautiful jasmine flower / 1
PL1113.W3528 Q226 2009 Qi miao de zhong wen = Marvellous Chinese / 1
PL1113.W3528 W628 2018 Wo yi ding yao zhao dao ta...... ... = I really want to find her... / 1
PL1113.W3528 X536 2011 Xiao ma guo he = A little horse crosses the river / 1
PL1113.W3528 X566 2010 Xiong mao wai jiao = Panda diplomacy / 1
PL1113.W3528 Z466 2010 Zhong xia yi ke ai qing shu = Planting a love tree / 1
PL1113.W3528 Z4664 2010 Zhongguo de "chun yun chao" = China's "Spring Festival migration" / 1
PL1113.W3528 Z5294 2009 Zi xing che wang guo = Bicycle kingdom / 1
PL1113.W3628 A13 2009 8 yue 8 ri, wo men jie hun = Let's get married on August 8th / 1
PL1113.X53 B45 2017 Beijing qi yu / Beijing adventure / [written by] Carol Chen ; [illustrated by] XiaoZhu Fan, Xianlong Meng. 1
PL1113.X53 G836 2017 Guangzhou qi yu / 1
PL1113.X53 X5357 2015 Xianggang qi yu / Hong kong adventure / [written by] Carol Chen ; [illustrated by] Xiaozhu Fan. 1
PL1113.X8424 B3527 2014 Bai she zhuan = Baishe zhuan / 1
PL1113.X8424 .C4364 2014 Chang'e ben yue = Chang'e ben yue / 1
PL1113.X8424 .C446 2014 Chen Shimei = Chen Shimei / 1
PL1113.X8424 H664 v.1 Hong lou meng. 1
PL1113.X8424 H664 v.2 Hong lou meng. 1
PL1113.X8424 H664 v.3 Hong lou meng. 1