Call Number (LC) Title Results
PL1113.H3628 W6255 2018 Wo jia de da yan fei zou liao = Our geese have gone / 1
PL1113.H3628 W6256 2018 Wo ke yi qing ni tiao wu ma / 1
PL1113.H3628 X536 2018 Xiàng zuǒ xiàng yòu = Left and right : the conjoined brothers / 1
PL1113.H3628 Y5298 2018 Yi zhang jiu hua er = An old painting / 1
PL1113.M56 L36 2015 Lao ren he hou zi / 1
PL1113.M56 L528 2015 Li yu tiao long men / 1
PL1113.W3528 A527 2011 Ai shang Zhongguo = Fallen in love with China / 1
PL1113.W3528 B455 2009 Beijing huan ying ni = Beijing welcomes you / 1
PL1113.W3528 H362 2009 Hao yi duo mo li hua = What a beautiful jasmine flower / 1
PL1113.W3528 Q226 2009 Qi miao de zhong wen = Marvellous Chinese / 1
PL1113.W3528 W628 2018 Wo yi ding yao zhao dao ta...... ... = I really want to find her... / 1
PL1113.W3528 X536 2011 Xiao ma guo he = A little horse crosses the river / 1
PL1113.W3528 X566 2010 Xiong mao wai jiao = Panda diplomacy / 1
PL1113.W3528 Z466 2010 Zhong xia yi ke ai qing shu = Planting a love tree / 1
PL1113.W3528 Z4664 2010 Zhongguo de "chun yun chao" = China's "Spring Festival migration" / 1
PL1113.W3528 Z5294 2009 Zi xing che wang guo = Bicycle kingdom / 1
PL1113.W3628 A13 2009 8 yue 8 ri, wo men jie hun = Let's get married on August 8th / 1
PL1113.X53 B45 2017 Beijing qi yu / Beijing adventure / [written by] Carol Chen ; [illustrated by] XiaoZhu Fan, Xianlong Meng. 1
PL1113.X53 G836 2017 Guangzhou qi yu / 1
PL1113.X53 X5357 2015 Xianggang qi yu / Hong kong adventure / [written by] Carol Chen ; [illustrated by] Xiaozhu Fan. 1