Call Number (LC) Title Results
PL1113.C435 L3524 2015 Lao hu xue gong fu / 1
PL1113.C435 L3627 2009 Lao shu xiao jie = Miss mouse / 1
PL1113.C435 L536 2013 Liang Shanbo yu Zhu Yingtai = The Butterfly Lovers / 1
PL1113.C435 L5828 2013 Liu Yi chuan shu / 1
PL1113.C435 M3625 2017 Mao mao chong he xiao ke dou / 1
PL1113.C435 M452433 2012 Mei Hou Wang zhi da nao tian gong / 1
PL1113.C435 M452434 2012 Mei Hou Wang zhi da zhan jin ling guai / 1
PL1113.C435 M452478 2012 Mei Hou Wang zhi san da bai gu jing / 1
PL1113.C435 M452483 2012 Mei Hou Wang zhi Tie Shan Gong Zhu / 1
PL1113.C435 M452494 2012 Mei Hou Wang zhi xi you ji / 1
PL1113.C435 N892 2013 Nüwa bu tian / 1
PL1113.C435 P3624 2013 Pan gu kai tian di / 1
PL1113.C435 P564 2017 Ping guo shu / 1
PL1113.C435 Q2529 2013 Qi xi jie zhi Niulang Zhinü = The Qixi Festival : the cowherd and the weaver girl / 1
PL1113.C435 S36 2014 San gu mao lu = Three Visits to the Cottage / 1
PL1113.C435 S4364 2017 Shanghai qi yu / 1
PL1113.C435 S4427 2013 She ri = Shooting the Suns / 1
PL1113.C435 S4523 2009 Shi er sheng xiao = The Chinese Zodiac / 1
PL1113.C435 S45244 2014 Shi er sheng xiao cheng yu gu shi : Gou = Chinese idioms about dogs and their related stories / 1
PL1113.C435 S452443 2013 Shi er sheng xiao cheng yu gu shi : hou = Chinese idioms about monkeys and their related stories / 1