Call Number (LC) Title Results
PL1113.C435 C4523 2014 Chi bi zhi zhan = Battle of Chibi / 1
PL1113.C435 C466 2013 Chong yang jie zhi he yao de gu shi / 1
PL1113.C435 C486 2013 Chun jie zhi Nian de gu shi / 1
PL1113.C435 D836 2013 Duan wu jie zhi Qu Yuan de gu shi / 1
PL1113.C435 F4522 2009 Fei ba / 1
PL1113.C435 F4652 2017 Feng lai le / 1
PL1113.C435 J532722 2014 Jia ting : ba ba he wo / 1
PL1113.C435 J532762 2014 Jia ting : ma ma he wo / 1
PL1113.C435 J532763 2014 Jia ting : mei mei he wo / 1
PL1113.C435 J532792 2014 Jia ting : wo zi ji / 1
PL1113.C435 J532797 2014 Jia ting. 1
PL1113.C435 J56274 2015 Jin si hou Dongdong : hui jia de lu / 1
PL1113.C435 J56275 2015 Jin si hou Dongdong : mu qin jie / 1
PL1113.C435 J56279 2015 Jin si hou Dongdong : zai cheng shi de yi tian / 1
PL1113.C435 J564 2013 Jingwei tian hai = Jingwei fills up the sea / 1
PL1113.C435 K664 2014 Kong cheng ji = The Ruse of the Empty City / 1
PL1113.C435 K83 2013 Kuafu zhui ri = The giant Kuafu chases the Sun / 1
PL1113.C435 L3524 2015 Lao hu xue gong fu / 1
PL1113.C435 L3627 2009 Lao shu xiao jie = Miss mouse / 1
PL1113.C435 L536 2013 Liang Shanbo yu Zhu Yingtai = The Butterfly Lovers / 1