Call Number (LC) Title Results
ND1043 .C33 v.1 Hills beyond a river : Chinese painting of the Yüan Dynasty, 1279-1368 / 1
ND1043 .C33 v.2 ND1043.5 Parting at the shore : Chinese painting of the early and middle Ming dynasty, 1368-1580 / 1
ND1043 .C33 vol. 1 Hills beyond a river : Chinese painting of the Yüan Dynasty, 1279-1368 / 1
ND1043 .C33 vol. 2 Parting at the shore : Chinese painting of the early and middle Ming dynasty, 1368-1580 / 1
ND1043 .C33 vol. 3 The distant mountains : Chinese painting of the late Ming Dynasty, 1570-1644 / 1
ND1043 .C33 vol. 3 ND1043.4 The distant mountains : Chinese painting of the late Ming Dynasty, 1570-1644 / 1
ND1043 .C34 1996 The lyric journey : poetic painting in China and Japan / 1
ND1043 .C35 2012 Shi zhi lü : Zhongguo yu Riben de shi yi hui hua / 1
ND1043 .C447 2010 Chen Shizeng jiang hui hua shi = Chen Shizeng jiang huihuashi / 1
ND1043 .C46 1964 The Chinese eye : an interpretation of Chinese painting / 1
ND1043 .C47 1984 Xiang Yuanbian zhi shu hua shou cang yu yi shu / 1
ND1043 .H35 Han Tang bi hua. 1
ND1043 .K78 1984 Tu hua jian wen zhi / 1
ND1043 .L35 1986 Zhongguo ming hua xin shang / 1
ND1043 .L64 "Chinese painting after Sung." 1
ND1043 .M37 2013 Masterpieces of Chinese painting, 700-1900 / 1
ND1043 .N5 1946 Nihon shoki yōga no kenkyū / 1
ND1043 .N58 2002 Se cai de Zhongguo hui hua : Zhongguo hui hua yang shi yu feng ge li shi de zhan kai = The coloured Chinese painting : the historic development of the manner and style of the Chinese painting / 1
ND1043 .S43 2011 Shanshui : poetry without sound? : landscape in Chinese contemporary art = [Shanshui] : poesie ohne Worte? : landschaft in der chinesischen gegenwartskunst / 1
ND1043 .S5513 1977 Nan hua da cheng / 1