Call Number (LC) Title Results
N7345.6 .O37 2012 Wei lai jiang shi······Zhongguo ban : dui qian lu de sui xiang / 1
N7345.6 .P65 2018 Brand new art from China : a generation on the rise / 1
N7345.6 .P655 2010 The wild, wild East : an American art critic's adventures in China / 1
N7345.6 .P874 2013 Pure views : transformations of Chinese contemporary art = Xi shan qing yuan / 1
N7345.6 .R43 2007 The real thing : contemporary art from China / 2
N7345.6 .R48 2008 The revolution continues : new art from China / 1
N7345.6 S45 2007 ShanghART Gallery 10 years / 1
N7345.6 .S47 2008 Sheng chan mo shi : tou shi Zhongguo dang dai yi shu / 1
N7345.6 .S83 2011 Subversive strategies in contemporary Chinese art / 1
N7345.6 .T73 2011 Translife : international triennial of new media art / 1
N7345.6 .V47 2008 Vermell a part : art xinès contemporani de la col·lecció Sigg / 1
N7345.6 .V573 2022 Visualising China in Southern Africa : biography, circulation, transgression / 1
N7345.6 .W46 2018 Experimental Beijing : gender and globalization in Chinese contemporary art / 1
N7345.6 .W523 2017 What about the art? : contemporary art from China / 1
N7345.6 .W84 2008 Displacement : the Three Gorges Dam and contemporary Chinese art / 1
N7345.6 .Z395 2011 Zhongguo dang dai yi shu : xian zai yu wei lai = China contemporary art : taday and beyond / 1
N7345.6 .Z46 2008 Zhongguo dang dai yi shu da jiang 2008 = Chinese Contemporary Art Awards 2008. 1
N7345.6 .Z466 2012 Zhongguo dang dai yi shu xin shi dai : qing nian jue ding wei lai = New faces new works : China contemporary art / 1
N7345.6 .Z58 2023 Gray carnival : Chinese contemporary art since 2000 / 1
N7345.6 .Z8613 2022 Introduction to contemporary art in China / 1