Call Number (LC) Title Results
N7345 .T68 2007 Touching the stones : China art now / 1
N7345 .T75 1996 Ta zhe di yan guang : dang dai yi shu zhong di xi fang zhu yi / 1
N7345 .V56 2008 New China, new art / 1
N7345 .W758 2008 Writing on the wall : Chinese new realism and avant-garde in the eighties and nineties / 1
N7345 .W8 2009 Wu Hung on contemporary Chinese artists. 1
N7345 .W814 2000 Exhibiting experimental art in China / 1
N7345 .W82 1999 Transience : Chinese experimental art at the end of the twentieth century / 1
N7345 .W82 2005 Transience : Chinese experimental art at the end of the twentieth century / 1
N7345 .W82 2014 Contemporary ©hinese art : a history, 1970s>2000s / 1
N7345 .W843 2008 Making history : Wu Hung on contemporary art / 1
N7345 .W858 2009 Internalizing changes : contemporary Chinese art and urban transformation / 1
N7345 .X436 2005 Xian chang : 798 yi shu qu shi lu / 1
N7345 .Y377 2021 Minor China : method, materialisms, and the aesthetic / 1
N7345 .Y55913 2017 Art and artists in China since 1949 / 1
N7345 .Y56 1993 Du zi kou men : jin guan Zhongguo dang dai zhu liu yi shu / 1
N7345 .Y57 Yishu : Journal of contemporary Chinese art. 1
N7345 .Z45 2008 '85 mei shu yun dong = : The '85 movement / 1
N7345 .Z68 2002 Xin Zhongguo mei shu shi, 1949-2000 = A history of Chinese fine arts, 1949-2000 / 1
N7345.5.A9 G53 2013 'Avant-garde' art groups in China, 1979-1989 : the Stars - the Northern Art Group - the Pond Association - Xiamen Dada : a critical polylogue / 1
N7345.5.A93 The spirit of individualism : Shanghai avant-garde art in the 1980s / 1