Call Number (LC) Title Results
DS797.44.A583 C44 2007 Yinxu / 1
DS797.44.A583 S45 2017 Yinxu fa jue yuan gong zhuan / 1
DS797.44.A583 Y55 2008 Yinxu xin chu tu qing tong qi = Ritual bronzes recently excavated in Yinxu / 1
DS797.44.A583 Y56 2007 Yin xu = Yinxu / 1
DS797.44.L84 D835 2009 Han Wei Luoyang gu cheng / 1
DS797.44.L84 L8645 Luoyang ri bao. 1
DS797.44.L84 W36 2020 Longmen's stone buddhas and cultural heritage : when antiquity met modernity in China / 1
DS797.44.L84 X56 2016eb Capital cities and urban form in pre-modern China : Luoyang, 1038 BCE to 938 CE / 1
DS797.44.S266 G86 2000 Guoguo mu di de fa xian yu yan jiu / 1
DS797.44.X563 X563 2003 Xincai Geling Chu mu / 1
DS797.44.Z444 Z438 2001 Zhengzhou Shang cheng : 1953-1985 nian kao gu fa jue bao gao / 1
DS797.48.J552 Z446 2004 Qujia ling wen hua / 1
DS797.48.J554 G836 2001 Guanju Qin Han mu jian du / 1
DS797.48.J56 J563 2008 Jingzhou bo wu guan jian guan wu shi zhou nian ji nian lun wen ji / 1
DS797.48.J56 J567 2009 Jingzhou zhong yao kao gu fa xian / 1
DS797.48.M334 R69 2007 Crimson rain : seven centuries of violence in a Chinese county / 1
DS797.48.S85 S85 2006 Suizhou Kongjiapo Han mu jian du / 1
DS797.48.S85 S855 2008 Suizhou Leigudun er hao mu / 1
DS797.48.S85 S857 2009 Suizhou chu tu wen wu jing cui / 1
DS797.48.S85 T36 2001 Zeng hou Yi mu / 1