Call Number (LC) Title Results
DK508.57.N2 U37 Ukraïna i Blyzʹkyĭ ta Seredniĭ Skhid : Ukraïnsʹka RSR u politychnykh, ekonomychnykh i kulʹturnykh zvʹ︠i︡azkakh z kraïnamy Blyzʹkogo ta Serednʹoho Skhodu pisl︠i︡avo︠i︡ennoho periodu / 1
DK508.57.P7 D45 Ukraïns'ko-pol's'ki stosunky u XIX storichchi / 1
DK508.57.P7 K5 Varshavs'kyĭ dohovir v svitli na︠t︡sionalistychnoï krytyky. 1
DK508.57.P7 U57 1983 Ukraine and Poland in documents, 1918-1922 / 1
DK508.57.R8 P54 2017 The Crimean nexus : Putin's war and the clash of civilizations / 1
DK508.57.R8 S575 2017 Ruská Agrese Proti Ukrajině 1
DK508.57.R9 D36 2019 Ukraine and Russia : from civilized divorce to civil war /
Ukraine and Russia : from civilized divorce to uncivil war /
2
DK508.57.R9 D36 2023 Ukraine and Russia : from civilized divorce to uncivil war / 2
DK508.57.R9 L54 1999 Ukraine & Russia : a fraternal rivalry / 1
DK508.57.R9 M65 2002eb Political culture and national identity in Russian-Ukrainian relations / 1
DK508.57.R9 S65 2001 Ukraine and Russia : the post-Soviet transition / 1
DK508.57.R9 U378 2007 Ukraine, the EU and Russia : history, culture and international relations / 2
DK508.57.S65 M43 1989 Vyvchaĭmo voroha : dopovidi, lek︠t︡siï, rozdumuvann︠i︡a i spomyny / 1
DK508.57.U5 P547 2017eb The Crimean nexus : Putin's war and the clash of civilizations / 1
DK508.57.U9 I9 Iz istorii druzhby ukrainskogo i uzbekskogo narodov. 1941-1945. : Sbornik dokumentov i materialov. 1
DK508.6.A1 K6 Kossak, Okhrymovych, Turash. 1
DK508.6.A1 K68 1918 Istory︠i︡a Ukraïny v ︠z︡hyt︠i︡epys︠i︡akh vyznachnïĭshykh ︠i︡eï dï︠i︡achiv / 1
DK508.6.A1 O5 [L︠i︡udy staroï Ukraïny (romanized form)] 1
DK508.6.A1 O57 ︠K︡hanenky : (storinka z istoriĭ ukraïnsʹkoho avtonomizmu 18-ho stolitt︠i︡a) 1
DK508.6.A1 O6 [L︠i︡udy staroï Ukraïny (romanized form)] 1